Shop in onze unieke mix & match collectie
Gratis verzending in NL vanaf € 75,-
Levering in Benelux binnen 3-4 dagen*
☎ +316 2138 9287
0

Voor nieuws & tips: Lees onze blog >

Shop in onze unieke mix & match collectie
Gratis verzending in NL vanaf € 75,-
Levering in Benelux binnen 3-4 dagen*

Voor nieuws & tips: Lees onze blog >

Privacybeleid / Privacy Policy

(English text below)

 

Over ons privacybeleid

Melting Pot Amsterdam geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Melting Pot Amsterdam.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 4 mei 2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware: Lightspeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting: Mijn Domein

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mijn Domein. Mijn Domein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.  Mijn Domein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Mijn Domein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten: MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mijn Domein

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn Domein. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn Domein heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors: Mollie, Lighspeed Payments, Paypal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie, Lightspeed Payments en Paypal. Mollie, Lightspeed Payments en Paypal verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie, Lightspeed Payments en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie,  Lightspeed Payments en Paypal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Mollie, Lightspeed Payments en Paypal waarvoor zij derden inschakelen. Mollie, , Lightspeed Payments en Paypal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek: PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Post NL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Post NL delen. Post NL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Post NL onderaannemers inschakelt, stelt Post NL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Melting Pot Amsterdam op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Melting Pot Amsterdam. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens:

Melting Pot Amsterdam
Eerste van der Helststraat 46
1072 NV Amsterdam
Nederland
Telefoon +316 2138 9287
E-mail: [email protected]
Contactpersoon voor privacyzaken: Frits Maasland

 

 

About our privacy policy

Melting Pot Amsterdam cares deeply about your privacy. Therefore, we only process data that we need for (improving) our services, and handle carefully the information we have collected about you and your use of our services. We will never provide your data for commercial purposes to third parties.

This privacy policy applies to the use of the website and the services offered by Melting Pot Amsterdam.

The effective date for these terms is May 4th, 2019, and the validity of all previous versions expires upon publishing a new version. This privacy policy describes what data we collect about you, what we use this data for, and under what circumstances we may share this data with third parties. We also explain how we store your data, how we protect it against misuse, and what rights you have regarding your personal data that you have provided us with. If you have any questions about our privacy policy, you can contact our privacy contact person, whose contact information can be found at the end of this policy.

 

About data processing:

Below you can read how we process your data, where we store it (or have it stored), what security techniques we use, and who has access to this data.

Web store software: Lightspeed

Our web store is developed with software from Lightspeed. Personal data that you make available to us for the purpose of our services will be shared with this party. Lightspeed has access to your data to provide us with technical support; they will never use your data for another purpose. Lightspeed is required by the agreement we have signed with them to take appropriate security measures. Lightspeed uses cookies to collect technical information regarding your use of the software; no personal data is collected or stored.

Web hosting: Mijn Domein

We use web hosting and email services from Mijn Domein. Mijn Domein processes personal data on our behalf and does not use your data for its own purposes. However, this party may collect metadata about the use of our services, which is not personal data. Mijn Domein has taken appropriate technical and organizational measures to prevent the loss and unauthorized use of your personal data. Mijn Domein is bound by confidentiality under the agreement.

Email and mailing lists: MailChimp

We send our email newsletters using MailChimp. MailChimp will never use your name and email address for its own purposes. At the bottom of every email sent via our website, you will find the 'unsubscribe' link. You will then no longer receive our newsletter. MailChimp stores your personal data securely. MailChimp uses cookies and other internet technologies to determine whether emails are opened and read. MailChimp reserves the right to use your data to improve its services and share information with third parties for that purpose.

Payment processors: Mollie, Lightspeed Payments, Paypal

We use Mollie, Lightspeed Payments, and Paypal to process (part of) the payments made in our web store. Mollie, Lightspeed Payments, and Paypal process your name, address, place of residence, and payment information such as your bank account or credit card number. Mollie, Lightspeed Payments, and Paypal have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data.

Shipping and logistics: PostNL

When you place an order with us, it is our responsibility to have your package delivered to you. We use the services of PostNL to carry out the deliveries. For this purpose, we need to share your name, address, and place of residence details with PostNL. PostNL will only use this information for the purpose of carrying out the agreement. In the event that Post NL engages subcontractors, PostNL will also provide your data to these parties.

 

Purpose of data processing

 

General purpose of processing

We only use your data for the purpose of providing our services. This means that the purpose of processing is always directly related to the assignment you have given us. We do not use your data for (targeted) marketing. If you share data with us and we use this data to contact you at a later time - other than at your request - we will explicitly ask for your permission. Your data will not be shared with third parties, other than to comply with accounting and other administrative obligations. These third parties are all required to maintain confidentiality based on the agreement between them and us, an oath, or a legal obligation.

Automatically collected data

Data collected automatically by our website is processed for the purpose of improving our services. This data (for example, your IP address, web browser, and operating system) is not personal data.

Assistance with tax and criminal investigations

In certain cases, Melting Pot Amsterdam may be required by law to share your data in connection with tax or criminal investigations by government authorities. In such a case, we are obliged to share your data, but we will resist this as much as possible within the limits allowed by law.

Retention periods

We keep your data as long as you are our customer. This means that we keep your customer profile until you indicate that you no longer wish to use our services. If you indicate this to us, we will also consider this a request to be forgotten. Based on applicable administrative obligations, we must keep invoices with your (personal) data, so we will keep this data for as long as the applicable period runs. However, employees no longer have access to your customer profile and the documents we have produced based on your assignment.

Your rights

Under the applicable Dutch and European legislation, as a data subject, you have certain rights with respect to the personal data processed by or on behalf of us. We explain below what these rights are and how you can exercise them.

In principle, to prevent abuse, we send copies and copies of your data only to your already known e-mail address with us. In the event that you wish to receive the data at a different e-mail address or by post, for example, we will ask you to identify yourself. We keep a record of completed requests, and in the case of a request to be forgotten, we keep anonymous data. You will receive all copies and copies of data in the machine-readable data format that we use within our systems.

You have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority at any time if you suspect that we are using your personal data in the wrong way.

Right of access

You always have the right to inspect the data that we (have) process(ed) and which relate(s) to your person or can be traced back to you. You can make a request to this effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all data with an overview of the processors who have this data, stating the category under which we have stored this data.

Right to rectification

You always have the right to have the data that we (have) process(ed) and which relate(s) to your person or can be traced back to you, amended. You can make a request to this effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation to the e-mail address we have on file that the data has been adjusted.

 

Cookies

Google Analytics

Through our website, cookies are placed by the American company Google, as part of the "Analytics" service. We use this service to track and receive reports on how visitors use the website. This processor may be required by applicable laws and regulations to provide access to this data. We have not allowed Google to use the obtained analytics information for other Google services.

Third-party cookies

In case software solutions from third-party providers use cookies, this is mentioned in this privacy statement.

Changes to the privacy policy

We reserve the right to change our privacy policy at any time. However, you can always find the most recent version on this page. If the new privacy policy affects the way we process data we have already collected about you, we will inform you of this by email.

 

Contact information:

Melting Pot Amsterdam
Eerste van der Helststraat 46
1072NV Amsterdam
The Netherlands
Phone: +316 2138 9287 
Contact person for privacy matters: Frits Maasland
 
 
©2024 Melting Pot Amsterdam woonwinkel & webshop
 

Mijn account / My account

Al je gegevens bij de hand
All your information at hand

Klantenservice / Customer service

Bel ons / Call us

Voor directe vragen
For immediate questions

+31621389287

E-mail

Voor al je vragen
For all your questions

Verstuur E-mail >

Social media

Volg ons op Instagram
Follow us on Instagram

5Review LogoWij scoren een 5 op Google

Melting Pot Amsterdam

Eerste van der Helststraat 46
1072 NV Amsterdam
Nederland Bekijk op Google Maps

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »