Shop in onze unieke mix & match collectie
Altijd bereikbaar via E-mail en Whatsapp
Telefonisch dagelijks van 09.00 - 19.00 u.
☎ +316 2138 9287
0

Voor nieuws & tips: Lees onze blog >

Shop in onze unieke mix & match collectie
Altijd bereikbaar via E-mail en Whatsapp
Telefonisch dagelijks van 09.00 - 19.00 u.

Voor nieuws & tips: Lees onze blog >

Voorwaarden / Terms & Conditions

(English text below)

 

Algemene Voorwaarden 'Melting Pot Amsterdam' online webshop


Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: Melting Pot Amsterdam
Adres: Eerste van der Helststraat 46, 1072 NV Amsterdam
E-mailadres:[email protected]
KvK-nummer:27134680
Btw-identificatienummer: NL8009.276.31B02


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • Genoemde prijzen zijn in euro’s vermeld, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
  • Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.meltingpotamsterdam.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
   en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Bestelde en betaalde producten dienen binnen 6 maanden te worden opgehaald door de klant, niet langer dan zes maanden na de bevestiging van de betaling. Na deze periode van zes maanden vervalt het bewaarrecht, en de winkel behoudt zich het recht voor om de producten te verwijderen. Geen vergoeding of restitutie zal worden verstrekt voor producten die na deze termijn niet zijn opgehaald. De winkel is niet aansprakelijk voor verloren of achtergelaten producten na het verstrijken van deze zes maanden.


Artikel 12 - Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur


Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 17 - Artikelen die niet geretourneerd kunnen worden

 1. Artikelen die niet geretourneerd kunnen worden zijn: showmodellen, op maat gemaakte meubels en behang. Op maat gemaakte artikelen zijn de producten waarvan jij de stof, kleur en uitvoering bepaalt.

 

General Terms and Conditions 'Melting Pot Amsterdam' online webshop

 

Article 1 - Definitions In these conditions the following terms shall have the following meanings:

 1. Withdrawal period: the period within which the consumer can exercise his right of withdrawal; Consumer: the natural person who is not acting in the course of his business or profession and who enters into a distance contract with the entrepreneur;
 2. Day: calendar day;
 3. Long-term contract: a distance contract relating to a series of products and/or services, the delivery and/or performance obligation of which is spread over time;
 4. Durable medium: any means that enables the consumer or the entrepreneur to store information addressed to him personally in a way that enables future consultation and unchanged reproduction of the stored information.
 5. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to withdraw from the distance contract within the withdrawal period;
 6. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and/or services at a distance to consumers;
 7. Distance contract: a contract concluded in the context of an organised system for distance selling of products and/or services, whereby up to and including the conclusion of the contract, only one or more techniques for distance communication are used;
 8. Technique for distance communication: means that can be used to conclude a contract, without the consumer and the entrepreneur being together in the same place at the same time.

 

Article 2 - Identity of the entrepreneur

 1. Name: Melting Pot Amsterdam Address: Eerste van der Helststraat 46, 1072 NV Amsterdam Email address: [email protected] Chamber of Commerce number: 27134680 VAT identification number: NL8009.276.31B02

 

Article 3 - Applicability

 1. These general terms and conditions apply to every offer made by the entrepreneur and to every distance contract concluded between entrepreneur and consumer.
 2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions shall be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it shall be indicated that the general terms and conditions are available for inspection at the entrepreneur's premises and will be sent to the consumer free of charge as soon as possible upon request.
 3. If the distance contract is concluded electronically, in deviation from the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions may be made available to the consumer by electronic means in such a way that the consumer can easily store it on a durable medium. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it shall be indicated where the general terms and conditions can be accessed electronically and that they will be sent to the consumer free of charge by electronic means or otherwise upon request.
 4. In the event that specific product or service conditions also apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs shall apply mutatis mutandis and, in the event of conflicting general terms and conditions, the consumer shall always be entitled to rely on the applicable provision that is most favourable to him.

 

Article 4 - The offer

 1. If an offer has a limited duration or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
 2. The offer contains a complete and accurate description of the products and/or services offered. The description is sufficiently detailed to enable the consumer to make a proper assessment of the offer. If the entrepreneur uses images, they are a true representation of the products and/or services offered. Obvious mistakes or obvious errors in the offer do not bind the entrepreneur.
 3. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what the rights and obligations are that are attached to the acceptance of the offer. This concerns in particular:
 4. Prices are stated in euros, including 21% VAT and excluding shipping costs. All prices are per item, unless otherwise stated. Price changes may occur. You can always find the most up-to-date prices on www.meltingpotamsterdam.nl. We do not accept any liability for printing and typographical errors.
 5. the manner in which the agreement will be concluded and what actions are required for this;
 6. whether the right of withdrawal applies or not;
 7. the method of payment, delivery and performance of the agreement;
 8. the period for acceptance of the offer, or the period within which the entrepreneur guarantees the price;
 9. the amount of the rate for remote communication if the costs of using the remote communication technology are calculated on a basis other than the regular basic rate for the communication method used;
 10. whether the agreement will be archived after it has been concluded, and if so, how the consumer can access it;
 11. the manner in which the consumer can check and, if desired, correct the data provided by him in the context of the agreement before the agreement is concluded;
 12. the other languages in which, in addition to Dutch, the agreement can be concluded;
 13. the codes of conduct to which the entrepreneur has submitted and the manner in which the consumer can consult these codes of conduct electronically; and
 14. the minimum duration of the distance agreement in the event of a continuing performance contract.

 

Article 5 - The agreement

 1. The agreement is concluded, subject to the provisions of paragraph 4, at the moment of acceptance by the consumer of the offer and compliance with the conditions set out therein.
 2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer may dissolve the agreement.
 3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur shall take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and shall provide a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur shall take appropriate security measures for this purpose.
 4. The entrepreneur may - within the limits of the law - ascertain whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance agreement. If, based on this investigation, the entrepreneur has good grounds not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request with reasons or to attach special conditions to the performance.
 5. The entrepreneur will send the following information in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium together with the product or service to the consumer:
  • a. the address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can lodge complaints;
  • b. the conditions under which and the manner in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
  • c. information about after-sales service and guarantees;
  • d. the data referred to in Article 4 paragraph 3 of these Terms and Conditions, unless the entrepreneur has already provided this information to the consumer before the performance of the agreement;
  • e. the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration

 

Article 6 - Right of withdrawal

 1. When purchasing products, the consumer has the right to dissolve the agreement without stating a reason for a period of 14 days. This cooling-off period commences on the day after the consumer or a designated representative of the consumer, who has been made known to the entrepreneur, receives the product.
 2. During the cooling-off period, the consumer will handle the product and packaging with care. They will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether they wish to keep the product. If they make use of their right of withdrawal, they will return the product, including all accessories delivered and, if reasonably possible, in its original condition and packaging, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

 

Article 7 - Costs in case of withdrawal

 1. If the consumer exercises their right of withdrawal, the maximum cost of returning the goods will be borne by the consumer. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible, but no later than 14 days after the return or withdrawal.

 

Article 8 - Exclusion of the right of withdrawal

 1. The entrepreneur may exclude the right of withdrawal of the consumer in accordance with sections 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal only applies if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, or at least in good time before the conclusion of the agreement.
 2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
  a. which are produced according to the consumer's specifications;
  b. which are clearly of a personal nature;
  c. which cannot be returned due to their nature;
  d. which can quickly spoil or age;
  e. whose price is linked to fluctuations in the financial market over which the entrepreneur has no control;
  f. for loose newspapers and magazines;
  g. for audio and video recordings and computer software which the consumer has broken the seal of.
 3. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:
  a. concerning accommodation, transport, restaurant business or leisure activities to be carried out on a specific date or during a specific period;
  b. where delivery has started with the express consent of the consumer before the cooling-off period has expired;
  c. concerning betting and lotteries.

 

Article 9 - The price

 1. During the validity period stated in the offer, the prices of the offered products and/or services will not be increased, unless price changes are the result of changes in VAT rates.
 2. In deviation from the previous paragraph, the entrepreneur may offer products or services with variable prices that are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no control. These fluctuations and the fact that any stated prices are target prices will be stated in the offer.
 3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only allowed if they are the result of legal regulations or provisions.
 4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only allowed if the entrepreneur has stipulated this and:
  a. they are the result of legal regulations or provisions; or
  b. the consumer has the right to terminate the agreement on the date on which the price increase takes effect.
 5. The prices stated in the offer of products or services include VAT.

 

Article 10 - Conformity and Guarantee

 1. The trader guarantees that the products and/or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and/or usability, and the legal provisions and/or government regulations that existed on the date the agreement was concluded. If agreed, the trader also guarantees that the product is suitable for uses other than normal use. A warranty provided by the trader, manufacturer, or importer does not affect the consumer's legal rights and claims against the trader under the agreement.

 

Article 11 - Delivery and Execution

 1. The trader will exercise the greatest possible care when receiving and executing product orders and when assessing requests for the provision of services.
 2. The place of delivery is the address that the consumer has notified to the company.
 3. Subject to the provisions in Article 4 of these general terms and conditions, the company will execute accepted orders expeditiously but at least within 30 days, unless a longer delivery period has been agreed upon. If delivery is delayed, or if an order cannot be executed, or can only be partially executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after placing the order. In this case, the consumer has the right to dissolve the agreement free of charge and to claim compensation for any damages.
 4. In the event of dissolution in accordance with the previous paragraph, the trader will refund the amount that the consumer has paid as soon as possible, but no later than 30 days after dissolution.
 5. If delivery of an ordered product is impossible, the trader will make an effort to make a replacement item available. It will be clearly and comprehensibly communicated that a replacement item will be delivered at the latest at the time of delivery. The right of withdrawal cannot be excluded for replacement items. The costs of any return shipment are at the expense of the trader.
 6. The risk of damage and/or loss of products is borne by the trader until the time of delivery to the consumer or a representative designated in advance and made known to the trader, unless expressly agreed otherwise.
 7. Ordered and paid products must be collected by the customer within 6 months, not exceeding six months from the confirmation of payment. After this six-month period, the right to store expires, and the store reserves the right to remove the products. No compensation or refund will be provided for products not collected after this deadline. The store is not liable for lost or abandoned products after the expiration of these six months.

 

Article 12 - Continuing Performance Contracts: Termination, Extension and Duration

Termination

 1. The consumer may terminate an agreement that has been concluded for an indefinite period of time and that relates to the regular delivery of products (including electricity) or services at any time, subject to agreed termination rules and a notice period of no more than one month.
 2. The consumer may terminate an agreement that has been concluded for a definite period of time and that relates to the regular delivery of products (including electricity) or services at any time at the end of the agreed period, subject to agreed termination rules and a notice period of no more than one month.
 3. The consumer may terminate the agreements referred to in the preceding paragraphs:
  • at any time and shall not be restricted to termination at a certain time or in a certain period;
  • terminate in the same way as they were entered into by him;
  • always terminate with the same notice period as the trader has stipulated for himself.

Extension

 1. An agreement that has been concluded for a definite period of time and that relates to the regular delivery of products (including electricity) or services may not be tacitly extended or renewed for a certain period.
 2. In deviation from the previous paragraph, an agreement that has been concluded for a definite period of time and that relates to the regular delivery of daily news and weekly newspapers and magazines may be tacitly extended for a fixed period of up to three months if the consumer can terminate this extended agreement at the end of the extension period with a notice period of no more than one month.

 

Article 13 - Payment

 1. Unless otherwise agreed, amounts owed by the consumer must be paid within 14 days after the start of the cooling-off period referred to in Article 6(1). In the case of an agreement for the provision of a service, this period begins after the consumer has received confirmation of the agreement.
 2. In the sale of products to consumers, general terms and conditions may never stipulate an advance payment of more than 50%. If an advance payment has been agreed upon, the consumer may not assert any rights regarding the performance of the relevant order or service(s) until the agreed advance payment has been made.
 3. The consumer has the obligation to inform the entrepreneur immediately of any inaccuracies in the provided or indicated payment details.
 4. In the event of default by the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal limitations, to charge the reasonable costs previously communicated to the consumer.

 

Article 14 - Complaints Procedure

 1. The entrepreneur has a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
 2. Complaints about the execution of the agreement must be submitted to the entrepreneur within a reasonable time, described fully and clearly, after the consumer has discovered the defects. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will respond within the period of 14 days with a message of receipt and an indication of when the consumer can expect a more detailed answer.
 3. If the complaint cannot be resolved in mutual consultation, a dispute arises that is susceptible to the dispute settlement procedure.

 

Article 15 - Disputes

 1. Dutch law applies exclusively to agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply.

 

Article 16 - Additional or Deviating Provisions

 1. Additional or deviating provisions from these general terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier.

 

Article 17 - Articles that cannot be returned

 1. Articles that cannot be returned are: display models, custom-made furniture, and wallpaper. Custom-made items are products for which the consumer determines the fabric, color, and design.

 

©2024 Melting Pot Amsterdam woonwinkel & webshop

 

Mijn account / My account

Al je gegevens bij de hand
All your information at hand

Klantenservice / Customer service

Bel ons / Call us

Voor directe vragen
For immediate questions

+31621389287

E-mail

Voor al je vragen
For all your questions

Verstuur E-mail >

Social media

Volg ons op Instagram
Follow us on Instagram

5Review LogoWij scoren een 5 op Google

Melting Pot Amsterdam

Eerste van der Helststraat 46
1072 NV Amsterdam
Nederland Bekijk op Google Maps

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »